medisch pedicure
Aangesloten bij 

Algemene voorwaarden Pedicurepraktijk Noord1. Alleen behandelingen op afspraak

Behandeling uitsluitend op afspraak. Wanneer ik aan het behandelen ben kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten op het antwoordapparaat. Gelieve een paar minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn, zodat de behandeling op tijd kan beginnen. Bent u wegens omstandigheden niet in staat om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, dan dient u dit vooraf telefonisch of per email te melden.

2. Annulering

Indien een afspraak door de client minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, via telefoon of Email, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is Pedicurepratijk Noord genoodzaakt om 50% van de geboekte afspraak in rekening te brengen. Aan deze voorwaarde hoeft niet voldaan te worden als er sprake is van overmacht. Overmacht is dat wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Werkwijze

Voorafgaand aan de eerste pedicurebehandeling vindt een anamnese plaats. Indien de client bekend met diabetes mellitus, een reumatische aandoening of een andere aandoening, dan dient dit vermeldt te worden. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicurepraktijk Noord niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandelingen. Ik werk volgens de richtlijnen "Behandeling van voeten" opgesteld door ProVoet. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. 

4. Hygiëne

Persoonlijke en bedrijfshygiëne is bij Pedicurepraktijk Noord erg belangrijk. De (hand)doeken worden na iedere behandeling gewassen en alle materialen voor de behandelingen zijn schoon en gedesinfecteerd. Graag verzoek ik u dan ook om voor de pedicurebehandeling uw voeten te wassen zodat de behandeling voor u en mij prettig blijft. Verder wil ik U verzoeken te melden als er sprake is van een luizenbesmetting. Helaas moet ik de toegang tot de praktijk U dan weigeren. Ik werk volgens "de code  van het voetverzorgingbedrijf" opgesteld door het Hoofbedrijfschap Ambachten.

5. Diefstal/intimidatie

Van diefstal of intimidatie, wordt direct aangifte gedaan bij de politie. 

6. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Noord  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Noord verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Betaling

U kunt zowel per pin als contant betalen.